Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií . Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro účely uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami, statistiku a analýzu chování uživatele, oslovování s nabídkou produktů a propojení se sociálními sítěmi.
Osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského komfortu tím, že si spřízněné webové stránky uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení obrazovky, souhlas s použitím cookies a další.
Osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty, z kterých je možné dohledat subjekt údajů pomoci určité kombinace osobních údajů subjektu v interních databázích.
Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách ŠKODA AUTO a jiných subjektů, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu, vyhodnocování soutěží a následnému zasílání výher. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou dále použity pro zajištění provázanosti webů se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím.
This website uses cookies. More information on processing of your personal data through cookies and more information about your rights may be found in the Information about processing of personal data through cookies and other web technologies . You may grant your consent to processing of your personal data also for the purposes of storing user preferences across websites, user behaviour statistics and analysis and addressing with a product offering and linking to social networks.
Personal data are used to increase user convenience by storing data about your settings, such as language, region, screen resolution, cookie consent and more.
Personal data are used to create statistics, track and analyse user behaviour on various websites. Data may be used for creation of anonymized reports. The user may be looked up by certain combination of personal data stored in internal databases.
Your personal data is used to inform you about products and services of ŠKODA AUTO and third parties, events, competitions, newsletters, advertisements, catalogues submissions. Some personal data is used to target the above messages. Your personal data is also used to ensure that websites are interconnected with social networks and that content can be shared through these networks.